Cizí jazyky povinně

Většina studijních programů má ve svých studijních plánech zařazen cizí jazyk jako povinný nebo povinně volitelný. Studenti učitelského studia si mohou vybrat mezi angličtinou, němčinou a ruštinou.

Přesné informace o předmětech pro jednotlivé studijní obory jsou k dispozici v seznamu přednášek nebo ve STAGu.

Minimální výstupní jazyková úroveň pro všechny základní povinné předměty je jazyková úroveň B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která je klasifikována jako samostatný uživatel jazyka. Každý student 1. ročníku bakalářského studia (v denní formě) je povinen absolvovat v září rozřazovací test EOT (English Online Tests), který diagnostikuje jazykovou znalost uživatele a doporučí mu další postup ve volbě předmětů angličtiny. Přehled předmětů s odkazem na jejich jazykovou úroveň najdete zde.

Studenti kombinované formy studia jsou zcela zproštěni pravidelné docházky, příprava na zápočty a zkoušky probíhá formou samostudia. V případě potřeby jsou jim nabízeny konzultace po předchozí dohodě s vyučujícím.

Možnost zapsání předmětu jako splněného

Pokud student složil některou mezinárodně platnou zkoušku, může požádat o zapsání povinného předmětu jako splněného. Znamená to předložit k posouzení vedoucí Kabinetu cizích jazyků certifikát, který odpovídá jazykové úrovni B2 nebo vyšší. Přehled zkoušek, které MŠMT ČR člení do jazykových úrovní, najdete zde.

Studenti 1. ročníku bakalářského studia, jejichž znalost angličtiny je výborná, ale nemohou doložit certifikát, mají možnost absolvovat na začátku zimního semestru rozdílovou zkoušku z anglického jazyka na jazykové úrovni B1-2. Tato možnost není určena automaticky všem, ale jen těm studentům, kteří prokázali výbornou znalost angličtiny ve vstupním English Online testu. V případě úspěšného složení rozdílové zkoušky, bude studentům povinná angličtina zapsána jako splněná, tzn. studenti získají příslušné kredity za zimní i letní semestr a na předmět nebudou docházet.

Cizí jazyky nepovinně

KCJ nabízí všem studentům širokou škálu doplňujících předmětů vyšší jazykové náročnosti zaměřených na rozvoj konverzačních schopností, upevnění znalostí gramatiky i slovní zásoby, akademický jazyk, písemný projev, prezentaci a odbornou terminologii, a to jak v angličtině, tak v ruštině či němčině. Stručný přehled všech předmětů garantovaných KCJ najdete zde.

Nabídka doplňujících předmětů garantovaných KCJ je na PřF UP v Olomouci jedinečná a je jen na studentech, aby si zapsali předměty, které jim pomohou rozvíjet znalosti cizího jazyka.

Podrobné informace o obsahu jednotlivých předmětů, požadavcích na studenta atd. najdete ve STAGu.

Testování znalosti garantovaných jazyků

Svou znalost angličtiny si můžete otestovat zde.

Svou znalost němčiny si můžete otestovat zde.

Svou znalost ruštiny si můžete otestovat zde.