Časté dotazy

 1. Musím absolvovat povinný předmět VCJ/AIII1,2 Angličtina pro středně pokročilé, když mám mezinárodně platný certifikát?
  Studenti, kteří mají prokazatelně vyšší znalost angličtiny, než vyžaduje předmět VCJ/AIII1,2, , mohou požádat o zapsání předmětu jako splněného na základě mezinárodně platné zkoušky FCE, CAE, CPE nebo jiné, která je uvedena na seznamu standardizovaných jazykových zkoušek 2. nebo vyšší úrovně, jak je stanovilo MŠMT ČR (viz odkaz).

  Student předloží vyplněný formulář žádosti a certifikát o úspěšně složené zkoušce vedoucí Kabinetu cizích jazyků. Obvyklá doba platnosti certifikátu jsou dva roky, v případě, že je certifikát starší, lze zohlednit jazykovou náročnost zkoušky, případně přezkoušet studenta. Vedoucí KCJ napíše vyjádření k žádosti a předá žádost s kopií certifikátu na Studijní oddělení ke schválení proděkanovi pro studijní a pedagogické záležitosti. V případě schválení zaznamenají na studijní oddělení splněný předmět do STAGu.

 2. Mohu požádat o uznání předmětu VCJ/NIII1,2 Obecná němčina pro středně pokročilé na základě mezinárodně platného certifikátu?
  Samozřejmě. (viz předchozí dotaz).

 3. Jaký je rozdíl mezi předměty VCJ/AIV1,2 Akademická angličtina pro středně pokročilé a VCJ/AIII1,2 Obecná angličtina pro středně pokročilé?
  Obecná angličtina se věnuje tématům běžného života, např. vzdělávání, styl života, vztahy, bydlení, film, a mluvnici, která zahrnuje např. modální slovesa, podmínkové věty, vztažné věty, nepřímou řeč. Péče věnovaná rozvoji všech čtyř jazykových dovedností je vyvážená, tedy rovnoměrně se cvičí schopnost číst s porozuměním, rozumět slyšenému, vyjadřovat se ústně a vyjadřovat se písemně (např. popsat byt, napsat formální dopis).

  Akademická angličtina se soustřeďuje na nejpotřebnější dovednosti studenta VŠ, na schopnost číst s porozuměním a různé techniky čtení, vyjadřovat se písemně (základy psaní eseje, popis grafu, resumé apod.) a na základy tzv. study skills. Zvláštní péče je věnována rozvoji lexika a práci se slovníkem. Předpokládá se velmi dobrá znalost mluvnice z předchozího studia Aj.

 4. Jaký je rozdíl mezi vstupním jazykovým testem z angličtiny a rozdílovou zkouškou z angličtiny?
  Studenti prvního ročníku jsou v den zápisu vyzváni, aby absolvovali vstupní jazykový English online test, který má diagnostický charakter. Jeho výsledky slouží každému jednotlivci jako zpětná vazba. V případě horšího výsledku by se měl student bezodkladně zaměřit na zlepšení své angličtiny, aby zvládl předepsaný předmět v požadovaném termínu.

  V lepším případě student zjistí, že jeho znalost jazyka pro zvládnutí povinného předmětu je dostatečná již při nástupu na VŠ. Pokud student ve vstupním testu získá nadstandardní počet bodů, může se přihlásit k rozdílové zkoušce z angličtiny, kde má příležitost prokázat vyšší znalost angličtiny než je požadovaná minimální znalost. Pokud student úspěšně zvládne rozdílovou zkoušku, zapíšeme mu povinný předmět jako splněný, získá kredity a může si zapsat předmět vyšší jazykové náročnosti.

 5. Kdy se koná rozdílová zkouška z angličtiny, co obsahuje a jak se na ni mohu přihlásit?
  Rozdílová zkouška z angličtiny se koná na začátku semestru. Studentům, kteří získali nadstandardní výsledek v online testu, se spolu s výsledkem objeví na obrazovce instrukce, jak se přihlásit. Před zahájením zkoušky musí studenti prokázat svou totožnost. Rozdílová zkouška testuje schopnost poslechu a čtení s porozuměním, znalost mluvnických struktur, rozsah slovní zásoby a schopnost vyjadřovat se písemně.

 6. Musím se zabývat cizími jazyky, když jsem student přírodních věd?
  Úkolem Kabinetu cizích jazyků je jednak zaručit u studentů minimální požadovanou znalost cizího jazyka v souladu s akreditací jednotlivých studijních programů, jednak nabídnout studentům PřF výuku cizích jazyků, která zlepší jejich vyhlídky na pozdější uplatnění na trhu práce.

 7. Který předmět je pro mě vhodný, chci-li využít nabídky předmětů co nejlépe?
  Záleží na vašich vstupních znalostech a na vašem zaměření. Prostudujte si nabídku předmětů a jejich popis.

 8. Proč mi předmět VCJ v rozvrhu koliduje s jiným předmětem kategorie A nebo B?
  Viz Informace o rozvrhu předmětů Kabinetu cizích jazyků.

 9. Proč mi druhá část předmětu VCJ (např. VCJ/AIV2) v letním semestru koliduje v rozvrhu s jiným předmětem kategorie A nebo B?
  Viz Informace o rozvrhu předmětů Kabinetu cizích jazyků.

 10. Co mám dělat, když předmět musím absolvovat v daném akademickém roce a je plná kapacita?
  V takovém případě se obraťte na Mgr. Vaňkovou, Ph.D., která může navýšit kapacitu předmětu.